Page 22 - e_Przeglad_Rolniczy_wrzesien_2012

This is a SEO version of e_Przeglad_Rolniczy_wrzesien_2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
22
R E K L A M A
R E K L A M A
Grupowe utrzymywanie świń
Posiadacz świń oprócz prze-
strzegania ogólnych wymogów
dotyczących ochrony zwierząt
gospodarskich wynikających z
Dyrektywy Rady 98/58/WE,
musi też zapewnić minimalną
powierzchnię dla poszczegól-
nych grup.
Od 1 stycznia 2013 roku wcho-
dzi w życie przepis nakazujący
grupowe utrzymywanie loch i
loszek w okresie od czwartego
tygodnia po pokryciu do tygo-
dnia przed terminem proszenia.
Nakaz ten dotyczy gospodarstw,
w których utrzymywanych jest
10 lub więcej loch lub loszek
po pokryciu.
Główny Inspek-
torat Weterynarii informuje, że
niedostosowanie chlewni do ww.
wymogu będzie skutkowało ko-
niecznością zmniejszenia stanu
liczebnego tej grupy świń do mak-
symalnie 9 sztuk albo zastosowa-
niem przymusu lub przekazaniem
sprawy do organów ścigania. Bez
względu na liczebność grupy
w
kojcu dla loch co najmniej 1,30
m2 powierzchni musi mieć pod-
łoże lite.
Na powierzchni tej (1,30
m2) otwory odpływowe nie mogą
stanowić więcej niż 15%.
Dla lo-
szek lita powierzchnia podłoża
musi wynosić co najmniej 0,95
m2,
a otwory odpływowe nie
więcej niż 15% tej powierzch-
ni. Powierzchnia kojca dla loch
utrzymywanych pojedynczo w
okresie porodu i odchowu prosiąt
ssących powinna wynosić co naj-
mniej 3,5 m2.
Jednym z wymogów cross-compliance jest zapewnienie zwierzętom dobrosta-
nu. Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie przepis nakazujący grupowe
utrzymywanie loch i loszek.
należy losze zapewnić wystarcza-
jącą do zrobienia gniazda ilość
materiału (np. sieczka, liście). Na
czas porodu za lochą powinna być
zapewniona odpowiednia przestrzeń
ułatwiająca proszenie w sposób na-
turalny lub wymagający pomocy
ludzkiej.
Postępowanie z prosiętami
Kojec dla loch z prosiętami
powinien być tak skonstruowany,
by zabezpieczyć prosięta przed
przygnieceniem przez lochę. Pro-
sięta powinny przebywać z lochą
co najmniej 28 dni. Wyjątkiem od
tej zasady jest zagrożenie zdrowia
lub życia lochy albo prosiąt. Można
także odsadzić prosięta od lochy
w 21 dniu życia, jeśli przenoszo-
ne są one do wyspecjalizowanego
pomieszczenia, odizolowanego od
tego, w którym przebywa locha.
Pomieszczenie takie powinno być
wcześniej wyczyszczone i zdezyn-
fekowane.
Zakaz pętania
i kolczykowania
Kolczykowanie („drutowanie”)
nosów świń utrzymywanych w
pomieszczeniach jest całkowicie
zabronione. Zgodnie z ustawą o
ochronie zwierząt jest to okrut-
ne traktowanie zwierząt i pod-
lega sankcjom karnym. Świnie
utrzymywane w pomieszczeniu
powinny mieć zapewnioną możli-
wość naturalnej dla nich potrzeby
rycia (potrzeba ta wzrasta wraz z
wiekiem świń), szczególnie u loch
i loszek. Kolczykowanie nosów
jest dopuszczalne u świń utrzy-
mywanych wyłącznie w systemie
otwartym.
Utrzymywanie świń
na uwięzi oraz ich pętanie jest
bezwzględnie zabronione!
Piotr Sawa
KPODR Minikowo
n
Cross compliance
Cross compliance - zasada wzajemnej zgodności, zasada współzależności - oznacza
powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiemprzez be-
nefcjentów określonych wymogów. Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary.
Obszar A, który obejmuje: Identyfkację i rejestrację zwierząt i zagadnienia
ochrony środowiska naturalnego.
Obszar B, obejmujący :zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych
chorób i zdrowotność roślin.
Obszar C, w którym zawiera się dobrostan zwierząt.
Tabela 1. Minimalne powierzchnie dla loch i loszek w okresie od 4 tygodnia po
pokryciu do 1 tygodnia przed wyproszeniem.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 6 sztuk
lochy (2,25 m2 + 10%)
2,48 m2/szt.
loszki (1,64 m2 + 10%)
1,8 m2/szt.
minimalna długość boku kojca
2,41 m
W przypadku grupy liczącej 6-40 sztuk
lochy
2,25 m2/szt.
loszki
1,64 m2/szt.
minimalna długość boku kojca
2,81 m
W przypadku grupy liczącej 40 sztuk i więcej
lochy (2,25 m2 – 10%)
2,03 m2/szt.
loszki (1,64 m2 – 10%)
1,48 m2/szt.
minimalna długość boku kojca
2,81 m
Tabela 2. Minimalne powierzchnie dla warchlaków i tuczników utrzymywa-
nych grupowo ypadku grupy liczącej 40 sztuk i więcej.
do 10 kg
0,15 m2/szt.
10-20 kg
0,20 m2/szt.
20-30 kg
0,30 m2/szt.
30-50 kg
0,40 m2/szt.
50-85 kg
0,55 m2/szt.
85-110 kg
0,65 m2/szt.
powyżej 110 kg
1,00 m2/szt.
Tabela 3. Parametry podłóg ażurowych (rusztowych, szczelinowych) dla
poszczególnych grup świń.
Prosięta
50 mm
11 mm
Warchlaki
50 mm
14 mm
Knurki i loszki hodowlane
80 mm
14 mm
Tuczniki
80 mm
18 mm
Lochy i loszki po pokryciu
80 mm
20 mm
Fot. Fotolia
Zapobieganie agresji
Najczęstszymi przyczynami
agresji świń utrzymywanych gru-
powo są: nadmierne zagęszczenie,
niewłaściwa dieta, brak wody do
picia. Tzw. ostateczne metody
zmniejszenia agresji zwierząt (ob-
cinanie ogonów, leki uspokajające)
można stosować dopiero po wy-
korzystaniu sposobów podanych
poniżej.
Zapewnienie dostępu do ma-
teriałów absorbujących uwagę.
Świnie powinny mieć zapew-
niony stały dostęp do „materiału
manipulacyjnego”, który nie może
jednocześnie stanowić dla nich nie-
bezpieczeństwa. Mogą to być np.
nieuzbrojone opony, worki napeł-
nione słomą lub sianem, wiszące
łańcuchy, ściółka z długiej słomy,
drewno do obgryzania, kiszonka z
całych roślin kukurydzy. Najlepiej,
jeśli jest to materiał zawieszany,
ponieważ świnie niechętnie zajmują
się przedmiotami brudnymi.
Tworzenie grup świń wyrówna-
nych wagowo i wiekowo. Tworząc
grupę świń, która będzie przeby-
wać w jednym kojcu, należy dobrać
zwierzęta zbliżone wiekowo i o
podobnej wadze (różnice w masie
ciała nie powinny przekraczać 10
proc.). Grupy najlepiej tworzyć ze
zwierząt młodych, najpóźniej ty-
dzień po odsadzeniu.
Zapewnienie możliwości pobie-
rania paszy wszystkim zwierzętom
jednocześnie oraz podawanie pasz
objętościowych zaspokajających
głód i potrzebę żucia (ważne
zwłaszcza dla loszek i loch).
Wykluczanie z grupy zwierząt
agresywnych, rannych, chorych i
słabszych. Jeśli zawiodły stosowane
dotychczas metody zapobiegania
agresji, zarówno zwierzęta wyjąt-
kowo agresywne, jak i ich ofiary
należy z grupy usunąć. Zwierzęta
takie można czasowo utrzymywać
pojedynczo. Podawanie środków
uspokajających musi być skonsulto-
wane z lekarzem weterynarii.
Postępowanie z lochami i
loszkami prośnymi. Prośne lochy
i loszki w razie potrzeby należy
odrobaczyć. Kojce i legowiska, w
których umieszcza się lochy i losz-
ki, również muszą być wolne od
pasożytów. Najlepiej przeprowadzić
dezynfekcję pomieszczeń i legowisk
po uprzednim ich oczyszczeniu.
Przed spodziewanym proszeniem